دکتر علی جامعی

دارای بورد طب سوزنی از آمريکا

دارای بورد تخصصی جراحی عمومی